Polilog Studia Neofilologiczne

Cele czasopisma Prezentacja dorobku naukowego naukowców z kraju i z zagranicy. Rozpowszechnianie wyników badań oraz wprowadzanie wynikających z nich koncepcji do międzynarodowego obiegu informacji. Promowanie współpracy międzynarodowej przez publikację artykułów badaczy z ośrodków naukowych m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Austrii, Norwegii, Czech, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Turcji. Prezentacja niepublikowanych materiałów archiwalnych z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Upowszechnianie aktualnych informacji o życiu naukowym w kraju i za granicą (informacje o konferencjach […]

Nowy numer
już dostępny!
więcej

Historia czasopisma

Czasopismo wychodzi nieprzerwanie od 2011 roku. Jego twórczynią i założycielką jest prof. zw. dr hab. Galina Nefagina. Od początku istnienia czasopisma prezentujemy dorobek naukowy polskich i zagranicznych badaczy.

Siedziba Wydawnictwa

Wydawnictwo Naukowe Akademii
Pomorskiej w Słupsku

ul. K. Arciszewskiego 22a
Dom Studenta nr 1, pok. 12
76-200 Słupsk

tel. (+48) 59 84 05 378
fax (59) 84 05 378
www.wydawnictwo.apsl.edu.pl

Zakres tematyczny

 1. Artykuły naukowe z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki.
 2. Dyskusje oraz recenzje monografii naukowych.
 3. Ad Archivum.
 4. Informacje o życiu naukowym.

Informacje o czasopiśmie

Pełna nazwa czasopisma:
Polilog. Studia Neofilologiczne

Numer ISSN: 2083-5485

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.: 20 pkt.

Pozycja: 27725

Wersja podstawowa czasopisma:
drukowana

Cele czasopisma

 1. Prezentacja dorobku naukowego naukowców z kraju i z zagranicy.
 2. Rozpowszechnianie wyników badań oraz wprowadzanie wynikających z nich koncepcji do międzynarodowego obiegu informacji.
 3. Promowanie współpracy międzynarodowej przez publikację artykułów badaczy z ośrodków naukowych m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Austrii, Norwegii, Czech, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Turcji.
 4. Prezentacja niepublikowanych materiałów archiwalnych z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
 5. Upowszechnianie aktualnych informacji o życiu naukowym w kraju i za granicą (informacje o konferencjach naukowych i publikacjach naukowych monografii).
 6. Publikacja dyskusji naukowych o aktualnych problemach badawczych z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki.

Strategia czasopisma

 1. Prezentacja dorobku naukowego badaczy z wielu dyscyplin humanistycznych i wpływanie na nowe kierunki badań poprzez umieszczenie czasopisma w nowych bazach danych.
 2. Podwyższanie poziomu artykułów naukowych poprzez selekcję nadsyłanych tekstów.
 3. Rozszerzanie współpracy między ośrodkami naukowymi z Polski i zagranicy.

Ewaluacja

 1. Punktacja czasopisma „Polilog. Studia Neofilologiczne” na liście MNiSW z dnia 31.07.2019 r. wynosi 20 pkt. (nr pozycji 27725), na liście ICI Word of Journals Index Copernicus ICV 2012: 6.18, ICV 2013: 6.97, ICV 2014: 66.03, ICV 2015: 66.95, ICV 2016: 69.72, ICV, 2018: 76,07 ICV.
 2. Artykuły opublikowane w czasopiśmie „Polilog. Studia Neofilologiczne” znajdują się w bazach: BazHum, PBN i POL-on.