Polilog Studia Neofilologiczne

Dla Autorów

I. Informacje ogólne

Komitet Redakcyjny czasopisma „Polilog. Studia Neofilologiczne” przyjmuje do druku wyłącznie prace oryginalne, dotychczas niepublikowane i nieprzeznaczone do publikacji w innych wydawnictwach. Autor w tym zakresie składa stosowne oświadczenie. Informacja o formule potwierdzenia oryginalności dzieła i prawach autorskich do utworu udostępniona jest na: www.arch.apsl.edu.pl Opublikowanie utworu jest nieodpłatne.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tekstu, który nie spełnia norm edytorskich obowiązujących w czasopiśmie.

Teksty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres:
polilog.apsl@gmail.com

oraz do Sekretarza na adres:
piotr.gancarz@apsl.edu.pl

Termin składania artykułów:
do 15 listopada każdego roku.
Artykuły przyjmowane są do druku według kolejności zgłoszeń.

Procedura recenzji zgłoszonych do publikacji tekstów jest anonimowa (double-blind review).

 1. Dwie negatywne opinie recenzenckie powodują odrzucenie zgłoszonego materiału.
 2. W przypadku jednej oceny negatywnej Komitet Redakcyjny może zadecydować o objęciu tekstu recenzją dodatkową lub o jego dyskwalifikacji.
 3. Autor powinien zgodnie z zaleceniami Recenzenta dokonać korekty tekstu. Jeżeli jednak nie zgadza się z uwagami – może wnieść odwołanie.
 4. Poprawiony materiał, uwzględniający sugestie Recenzenta, powinien być przesłany do Redakcji w terminie 7 dni od przekazania Autorowi opinii recenzenckich.

II.  Wymogi edytorskie

Objętość tekstu

Artykuł – 10–15 stron (do 25 000 znaków ze spacjami), recenzja książki – do 5 stron (do 10 000 znaków), sprawozdania z konferencji naukowych i informacja o pozycjach wydawniczych (publikacjach) – do 2 stron (około 4000 znaków ze spacjami).

Format tekstu

Informacja o Autorze

Sporządzić na odrębnej stronie: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, ośrodek reprezentowany przez Autora (afiliacja), stanowisko, tytuły pięciu ważniejszych w dorobku naukowym Autora publikacji ze wskazaniem miejsca i roku wydania, objętości tekstu (ilość stron), adres e-mail, identyfikator ORCID (Open Research and Contributor ID)

III. Wymogi techniczne

Cytowania

 1. Cytaty obejmujące powyżej 3 wierszy wyodrębniane są w tekście w sposób graficzny za pomocą podwójnej interlinii – czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, pojedynczy interwał między wierszami, bez użycia cudzysłowu.
 2. Krótkie cytacje stanowią integralną część tekstu zasadniczego, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, ujęte w cudzysłowie («»); gdy w cytacie występuje cudzysłów, należy go oznaczyć podwójnym cudzysłowem apostrofowym, np.: ‘The term romance derived from the medieval Latin word meaning “in the roman language”’.
 3. Pomijanie części cytowanego tekstu wymaga użycia wielokropka w „nawiasie ostrokątnym”: <…> (znaki ‘mniejszy’, ‘większy’).
 4. Cytowania w językach słowiańskich przytaczane są w języku oryginalnym, inne – w języku artykułu.

Odsyłacze (w tekście głównym)

 1. Stosujemy odsyłacze wewnątrztekstowe w nawiasach kwadratowych według wzoru: [Nowak 2002: 32] – podajemy nazwisko autora, rok wydania publikacji, stronę.
 2. Jeśli kilka prac tego samego autora zostało opublikowanych w tym samym roku, należy zastosować indeksację literową a, b, c itd. (bez spacji między rokiem publikacji a literą): [Nowak 2002a: 314].
 3. Tytuły utworów, prac naukowych, rozdziałów zapisywane są kursywą, np.: Sztuka i piękno w średniowieczu; Teorie badań literackich.
 4. Tytuły czasopism i gazet z użyciem cudzysłowu, np.: „Polilog. Studia Neofilologiczne”.
 5. Tytuły utworów nietłumaczonych na język artykułu przytaczane są w zapisie oryginalnym.
 6. Obok zastosowanego w tekście tłumaczenia tytułu utworu równolegle dokonuje się w nawiasie prezentacji zapisu oryginalnego wraz z podaniem roku wydania, np.: Na Górnej Masłowce (На Верхней Масловке, 2006).
 7. Przy pierwszym użyciu danej nazwy osobowej w tekście głównym należy użyć nazwy pełnej, składającej się z imienia i nazwiska, np.: Umberto Eco.

Przypisy dolne

Przypisy umieszczone na dole strony zawierającej treść, do której się one odnoszą, automatyczne, numerowane kolejno, czcionka Times New Roman, rozmiar 10 pkt, pojedyncza interlinia.

Monografia autorska

Waśko A., 2015, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764-1848), Kraków.

Rozdział w pracy zbiorowej

Janion M., 1984, Gotycyzm, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. Krzyżanowski J., t. 1, Warszawa.

Artykuł w czasopiśmie

Dąbrowska M., 2015, Ze studiów nad twórczością Michaiła Nikiticza Murawiowa (wątek Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa), „Acta Neophilologica”, t. XVII (2), s. 93-104.

Utwór literacki w zbiorze dzieł

Gogol M., 1940: Płaszcz, [w:] N.V. Gogol, Zbiór utworów: w 14 tomach, t. 3. Historia, Moskwa-Leningrad, 1937–1952.

Źródła internetowe

Zholkovsky A., 2005, Wybrane artykuły na temat rosyjskiej poezji, Moskwa 2005, http://college.usc.edu/alik/rus/book/invariants/index.html (dostęp 21.11.2019)

Stosowane w przypisach skróty

Ibidem – tamże
Eadem, ead. – taż (autorka), tejże (autorki)
Idem, id. – tenże (autor), tegoż (autora)
Iidem, iid. – ciż (autorzy), tychże (autorów)
Passim – w różnych miejscach (wymienionej książki albo dzieł wymienionego autora)

Oświadczenie Autora
pobierz
Ustosunkowanie się Autora do opinii szczegółowej Recenzenta
pobierz