Polilog Studia Neofilologiczne

Recenzenci

2017

 1. prof. dr hab. Marion Brandt
 2. prof. dr hab. Cezary Bronowski
 3. prof. dr hab. Brygida Gasztold
 4. prof. zw. dr hab. Bronisław Kodzis
 5. dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW
 6. prof. dr hab. Marek Marszałek
 7. prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro
 8. dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG
 9. prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
 10. prof. dr hab. Mirosław Pawlak
 11. dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG
 12. prof. dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow
 13. prof. dr hab. Danuta Stanulewicz
 14. dr hab. Joanna Szczęk
 15. dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, prof. UWr
 16. dr hab. Aleksandra Zywert, prof. UAM
 17. prof. dr hab. Klaus Hammer (Niemcy)
 18. prof. dr hab. Vasyl Bialyk (Ukraina)
 19. prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Pettersson (Norwegia)
 20. prof. dr hab. Svetlana Gonczarowa-Grabowskaja (Białoruś)
 21. doc. PaedDr. Petra Jesenská (Słowacja)
 22. dr Leena Karlsson (Finlandia)
 23. prof. Ludmila Khvedchenya (Białoruś)
 24. prof. dr hab. Alla Kozhinova (Białoruś)
 25. dr Piri Leeck (Niemcy)
 26. dr Siergiej Łogisz (Białoruś)
 27. prof. Derek Maus (USA)
 28. prof. dr hab. Irina Ratnikowa (Białoruś)
 29. prof. dr hab. Ludmiła Sińkowa (Białoruś)
 30. prof. Anna Stepanowa (Ukraina)
 31. prof. dr hab. Natalia Vladimirova (Rosja)
 32. prof. dr hab. Tatyana Volyniec (Białoruś)
 33. dr Edward Zhisheng (Macao)
 34. prof. dr hab. Natalija Zinukowa (Ukraina)
 35. prof. Ivan Zymomrya (Ukraina)

2016

 1. dr hab. Marion Brandt, prof. UG
 2. prof. Swietłana Gonczarowa-Grabowskaja (Białoruś)
 3. prof. dr hab. Klaus Hammer (Niemcy)
 4. doc. PaedDr. Petra Jesenská (Słowacja)
 5. prof. dr hab. Alla Kozhynowa (Białoruś)
 6. dr Piri Leeck (Niemcy)
 7. dr hab. Aleksey V. Levczenko (Ukraina)
 8. prof. dr hab. Jurij Lukszyn (Ukraina)
 9. prof. Siergiej Łogisz (Białoruś)
 10. prof. zw. dr hab. Izabella Malej
 11. dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW
 12. dr hab. Olena Panczenko (Ukraina)
 13. dr hab. Tatiana Potniseva (Ukraina)
 14. prof. Irina Ratnikowa (Białoruś)
 15. prof. dr hab. Ludmiła J. Skuratovska (Ukraina)
 16. dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG
 17. dr hab. Inna Sukienko (Ukraina)
 18. dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US
 19. dr hab. Krzysztof Tkaczyk 
 20. prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
 21. dr hab. Natalia G. Veligina (Ukraina)
 22. dr hab. Ewa Żebrowska, prof. UW

2015

 1. dr hab. Marion Brandt, prof. UG
 2. prof. dr hab. David Malcolm
 3. dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW
 4. prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
 5. dr hab. Anna Paszkiewicz, prof. UWr
 6. dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US
 7. prof. Swietłana Gonczarowa-Grabowskaja – Białoruski Uniwersytet Państwowy
 8. prof. Siergiej Łogisz – Białoruski Uniwersytet Państwowy
 9. prof. Irina Ratnikowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
 10. prof. Ludmiła Sińkowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
 11. prof. Irina Skoropanowa – Białoruski Uniwersytet Państwowy
 12. prof. Anna Stiepanowa – Dniepropetrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla
 13. prof. Natalija Zinukowa – Dniepropetrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla

2014

 1. dr hab. Marion Brandt, prof. UG
 2. prof. dr hab. Marek Jaroszewski
 3. prof. dr hab. Michał Kotin
 4. prof. dr hab. David Malcolm
 5. dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW
 6. prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
 7. dr hab. Anna Paszkiewicz, prof. UWr
 8. dr hab. Piotr Sulikowski, prof. US
 9. prof. Swietłana Gonczarowa-Grabowskaja
 10. prof. Irina Ratnikowa
 11. prof. Ludmiła Sińkowa
 12. prof. Natalia Zinukowa

2013

 1. prof. dr Rudiger Bernhardt
 2. dr hab. Edward Białek, prof. UWr
 3. dr hab. Marion Brandt, prof. UG
 4. prof. dr hab. Swietłana Gonczarowa-Grabowska
 5. prof. dr hab. Marek Jaroszewski
 6. prof. dr hab. Wojciech Lipoński
 7. prof. Derek Craig Maus
 8. prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
 9. dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG
 10. prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
 11. prof. dr hab. Irina Ratnikowa
 12. prof. Ludmiła Sińkowa
 13. prof. Antonina Szelmowa

2012

 1. dr hab. Edward Białek, prof. UWr
 2. dr hab. Marion Brandt, prof. UG
 3. prof. dr hab. Marek Jaroszewski
 4. prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
 5. dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG
 6. prof. dr hab. Anna Paszkiewicz
 7. prof. Rüdiger Bernhardt
 8. prof. Svetłana Goncharova-Grabovskaja
 9. prof. Derek Craig Maus
 10. prof. Irina Ratnikova
 11. prof. Ludmiła Sińkova
 12. prof. Irina Skoropanova

2011

 1. prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
 2. dr hab. Edward Białek, prof. UWr
 3. dr hab. Marion Brandt, prof. UG
 4. prof. dr hab. Marek Jaroszewski
 5. prof. zw. dr hab. Joanna Mianowska
 6. dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG

Procedura recenzowania

 1. Recenzenci muszą być spoza uczelni macierzystej czasopisma.
 2. Artykuły muszą odpowiadać profilowi czasopisma naukowego „Polilog”.
 3. Redaktor Naczelny i Redaktor Naukowy tomu czasopisma dokonują wstępnej ewaluacji artykułów pod względem merytorycznym i formalnym.
 4. Po wstępnej ewaluacji artykuły są wysyłane do dwóch recenzentów z odpowiedniej dziedziny (jeden polski, drugi zagraniczny) zgodnie z modelem dwustronnie ślepej recenzji (double-blind review).
 5. W przypadku gdy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, Komitet Redakcyjny może podjąć decyzję o przesłaniu artykułu do trzeciego recenzenta.
 6. Po otrzymaniu recenzji Redaktor Naukowy przesyła Autorom teksty do korekty. W ciągu siedmiu dni Autorzy przesyłają do Redaktora Naukowego poprawione teksty swoich artykułów.
 7. Redaktor Naukowy tomu czasopisma naukowego „Polilog” przekazuje poprawione teksty Wydawcy.
 8. Teksty artykułów dopuszczonych do druku muszą być oryginalne i prezentować odpowiedni poziom merytoryczny.
 9. Listę recenzentów Redakcja publikuje na stronie internetowej czasopisma raz w roku, z zachowaniem podziału na recenzentów polskich i zagranicznych.

Obowiązki Recenzentów

 1. Recenzenci zobowiązani są do rzetelnej lektury i oceny merytorycznej nadesłanych artykułów, biorąc pod uwagę szczególnie ich oryginalność, nowatorstwo w ujęciu problemu badawczego, a także formalną stronę tekstu.
 2. Recenzenci winni zasugerować Redakcji zachowanie norm języka akademickiego.
 3. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem, na formularzu Redakcji, w wersji polskojęzycznej lub adekwatnej do języka artykułu.
 4. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do druku.
 5. Recenzenci zobowiązani są do nadesłania recenzji w terminie 30 dni od otrzymania tekstu artykułu.
 6. Jeżeli recenzenci nie mogą dotrzymać terminu, powinni poinformować o tym fakcie Komitet Redakcyjny.

Formularz recenzji
pobierz